TEST

Ne Kadar Dijitalsin?

Dijital Kobim

KVKK Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

"Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Odası tarafından hazırlanmıştır. Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu çerçevesinde İstanbul Ticaret Odası ve Paris Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilen “KOBİ'lerin Dijitalleşmesi için Eşleşme Projesi” kapsamında şirketlerin dijital dönüşümüne rehberlik etmek amacıyla hazırlanan "www.dijitalkobim.org" web sitesine kayıt olurken, sisteme kendi kullanıcı adınız ve şifreniz ile şahsınıza özel erişimin sağlanabilmesi ve ilgilendiğiniz yazıların, içeriklerin, eğitimlerin size tahsis edilmiş bir kullanıcı alanında depolanması ve proje ile ilgili haberlerin, iletilerin e-posta aracılığıyla sizinle paylaşılması amaçlarıyla adınız, soyadınız ve e-posta adresleriniz kaydedilmekte ve depolanmakta, Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte ve Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde proje sekretaryasına bundan sonraki program, proje vb. organizasyonlar hakkında bilgi edinebilmelerini teminen aktarılmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler 6698 sayılı Kanun m.5/2-c bendinde "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" ve m.5/2-d bendinde "Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" ve m.5/2-e bendinde "Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması" ve m.5/2-f bendinde "İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması", cinsiyet, doğum tarihi ve firma bilgileriniz de "6698 sayılı Kanun m.28/1-b bendinde istisna olarak düzenlenmiş istatistik tutma amacıyla" şeklinde düzenlenen hukuki sebeplerine dayanarak İstanbul Ticaret Odası, tarafından proje kapsamında işlenmekte ve açık rızanın bulunması halinde şart ve amaçlar çerçevesinde 6698 sayılı Kanun m.8 ve m.9 hükümlerine uygun şekilde projeyi yürüten ekibe aktarılmaktadır.


Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik haklarınız 6698 sayılı Kanunun 11. Maddesinde;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, şeklinde sayılmış olup bu haklara sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe" göre İstanbul Ticaret Odasının Hobyar Mah. Reşadiye Cad. 34112 Eminönü/İSTANBUL adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden e-posta ile (Proje sekretaryası: t4d@ito.org.tr) iletebilirsiniz."Açık rızalarının alınması

"İstanbul Ticaret Odası proje katılımcılarına ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında "veri sorumlusu" sıfatına sahip olup, işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca proje katılımcıları tarafından gerçekleştirilen ve aydınlatma metninde belirtilen kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Kanun'un 5/2, 6/3, 8/2, 9/2 ve 9/5 maddelerinde yer alan kişisel veri işleme ve aktarma şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için İstanbul Ticaret Odası tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için proje katılımcılarının açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak aydınlatma metni kapsamında veri işleme ve aktarma faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de aydınlatma metninde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Bu kapsamda formu dolduran katılımcılar işbu metni okumuş, anlamış ve onaylamış olmakla birlikte aydınlatma metninde de belirtildiği üzere, kişisel verilerinin sisteme kendi kullanıcı adınız ve şifreniz ile şahsınıza özel erişimin sağlanabilmesi ve ilgilendiğiniz yazıların, içeriklerin, eğitimlerin size tahsis edilmiş bir kullanıcı alanında depolanması ve proje ile ilgili haberlerin, iletilerin e-posta aracılığıyla sizinle paylaşılması amaçlarıyla İstanbul Ticarete Odası, İstanbul Ticaret Odası ile iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ve bu projede İstanbul Ticaret Odası ile işbirliği içerisinde olan Paris Ticaret ve Sanayi Odası tarafından işlenmesine, proje katılımcılarına bundan sonraki program, proje vb. organizasyonlar hakkında bilgi edinebilmelerini amacıyla İstanbul Ticaret Odası ve Paris Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki ilgili kişiler ve internet sitesinin kurucu firması VAYES Dijital’de bu proje bünyesinde görevlendirilen kişilere aktarılabilmesine açık rıza gösterdiklerini beyan ederler.